IPA Analyse – Integral Personligheds Analyse

IPA er en dansk-udviklet personlighedsanalyse, der først kom på markedet i 1996. Siden er analysen blevet videreudviklet og tilpasset til de forandringer, der sker omkring os. Ca. 20.000 ledere og medarbejdere, primært fra de nordiske lande, har været igennem en udgave af IPA Analysen.

Du modtager et link, og du besvarer en række spørgsmål med hvad der passer bedst og mindst på dig. Efterfølgende vil du få udleveret en 8 siders rapport, der beskriver dine kernetræk, og som i en SWOT giver dig konstruktiv feedback.

De 4 kernertræk

Kernetræk 1 – Metodefaktor (Farven Blå)

Hvordan opfatter det enkelte menneske virkeligheden? Hvordan er virkeligheden skruet sammen? Hvordan kommer vi hurtigt og mest effektivt fra A til B? Hvilke muligheder og grænser rummer denne virkelighed? Hvordan skaffer vi os viden om verden?  Metodefaktorerne handler om alt det vi billedligt talt foretager os, når vi sidder ved skrivebordet og rent tankemæssigt organiserer virkeligheden omkring os for at kunne løse en bestemt opgave. Hvordan vi tænker før vi skal handle. Vi etablerer en metode hvormed vi angriber og bearbejder de opgaver vi stilles overfor.  Arbejdslivsmotiv: Øget kompleksitet og faktuel viden om verden indenfor et afgrænset område.

Arbejdslivsroller: Specialister, eksperter.

Underlæggende emotionelt motiv: Tryghed og sikkerhed. 

Læring: Gennem øget faktuel viden. Viden om.

Mennesker der føler sig hjemme i det blå rum foretrækker orden, regelmæssighed og stabilitet. De har det bedst med tydelige rammer, klare regler og faste strukturer. Det er mennesker, der foretrækker at løse opgaverne på grundlag af en veldefineret og præcis viden i et kendt og forudsigeligt univers. I det blå rum har man det godt i arbejdssituationer, hvor succeskriterierne er entydige, hvor man har styr på tingene og hvor faktuel og faglig viden er et vigtigt grundlag for løsningen af opgaverne.

METODEFAKTORER

System – Detalje – Sikkerhed

ADFÆRD

At kunne operere i en uforudsigelig og kaotisk verden uden sikkerhed for udfaldet af handlinger og beslutninger.

Kernetræk 2 – Resultatfaktorer (Farven Rød)

På et tidspunkt i vores liv vokser behovet for og lysten til at definere os selv som subjekt og træde frem i vores unikhed og forskellighed fra de andre. Vi må sætte os mål, lære ved at prøve, teste vores vilje, præstere og udvikle os til et selvstændigt og unikt individ. Vi må afgrænse os selv i forhold til andre og sætte os vore egne unikke mål. Vi må præstere og stræbe efter at nå vores livsmål.

Arbejdslivsmotiv: At stræbe efter at nå materielle mål og præstere det ypperste.

Arbejdslivsroller: Leverandør af resultater

Emotionelt motiv: Selvhævdelse 

Læring: Ved at prøve. Opnåelse af erfaring og personlige færdigheder.

Når vi tager udviklingsspringet fra vores trygheds- og sikkerhedszone i det blå rum og springer ud i verden, tager vi det bedste og mest brugbare med os fra den ”blå” periode. Men det der før var et mål i sig selv bliver nu et middel til at stræbe efter og nå de større personlige livsmål.

Hvem tager springet? Mennesker der scorer højt på Præstationsmotiv, Selvtillid og Selvstændighed føler sig hjemme i det røde rum. De er frihedssøgende og står på en stærk personlig og mental platform, hvorfra de er godt rustede til at klare sig igennem vanskelige, kritiske og udfordrende opgaver. De har en indre trang til konstant at udføre opgaverne bedre, hurtigere og mere effektivt, og de har et positivt syn på sig selv, deres evner og muligheder

RESULTATFAKTORER

Præstationsmotiv – Selvtillid – Selvstændighed

ADFÆRD

At håndtere vanskelige, kritiske og udfordrende situationer, at sætte sig mål og overvidne de forhindringer, der opstår undervejs.

Kernetræk 3 – Relationsfaktorer (Farven Grøn)

Vi har hele vejen igennem skulle forholde os til og indgå i relationer til andre mennesker. På vores livsrejse erfarer vi (måske), at for at for at kunne forbinde os med andre i dybere relationer og kærlighedsforhold, men også for at opnå vores livsmål, slår det vi hidtil har lært ikke længere til. Indtil nu har vi primært fokuseret på os selv. For at komme videre må vi lære at sætte os i den andens sted, at give den anden plads, at lytte til den anden, at lytte til andre for at forstå de sammenhænge vi indgår i. Vi bliver nysgerrige på hvad mennesker er, hvad de tænker og føler, og vi opdager, at dette hjælper os videre i tilværelsen.

Arbejdslivsmotiv: Indsigt i sociale processer som middel til at nå fælles mål 

Arbejdslivsroller: Ansvar for alt det relationelle i de sammenhænge man indgår i

Emotionelt motiv: Kærlighed og livskvalitet i sin forbundenhed med andre

Læring: Gennem følelser. Indsigt i både sig selv og i andre mennesker. At se og forstå den anden.

Når vi tager udviklingsspringet fra det røde rum til det grønne rum, tager vi det bedste fra det røde rum med os. Viljen og målorienteringen. Men nu anvender vi vores større indsigt i os selv OG andre til at integrere det røde rums kvaliteter i det grønne rum og sætte os endnu større mål. Mange lederjobs i arbejdslivet forudsætter grønne kvalifikationer. Og kompleksiteten øges, idet facit ikke længere er en given kvantitativ eller faktuel størrelse, men opgaverne er mere processuelle, langvarige og usikre.

Hvem tager springet? Mennesker der scorer højt på Social Forståelse, Tillid og Udadvendthed føler sig hjemme i det grønne rum. De viser stor interesse for deres medmennesker og bruger meget tid på at sætte sig ind i og forstå andres tanker, følelser og handlinger. De er socialt nysgerrige, åbne og tolerante, og har i kraft af deres fokus på følelser og relationer opbygget en grundlæggende social kompetence.

RELATIONSFAKTORER

Social Forståelse – Tillid – Udadvendthed

ADFÆRD

At håndtere sociale processer på grundlag af indsigt i både sig selv og andre, at involvere, knytte sig til og skabe resultater sammen med andre

Kernetræk 4 – Personlige Vækstfaktorer (Farven Gul)

På et tidspunkt rejser vi (måske) ind i ukendt land, overskrider nogle af de kendte grænser, søger nye erkendelser og nye mål. Vi gør det ud fra en fornemmelse af, at vi har potentiale til mere. Drevet af nysgerrighed, fornemmelser og ønsket om den ultimative frihed. Både indre og ydre faktorer og omstændigheder kan sætte en sådan bevægelse i gang. Vi bryder op og begiver os på en rejse ud i det ukendte. Vi flytter os fra det grønne til det gule rum. Og vi lærer gennem refleksion og kritisk betragtning af os selv, vores handlinger og vores tanker. Vi kigger os bagud og betragter hele vores livsrejse indtil nu, og vi kigger fremad mod noget, der endnu kun er anelser og fornemmelser af noget nyt.

Arbejdslivsmotiv: At forandre for at opnå højere mål

Arbejdslivsroller: Forandringsagent

Emotionelt motiv: Selvaktualisering og opfyldelse af sin livsmission

Læring: Gennem refleksion, selvindsigt og erkendelse

Når vi tager springer fra det Grønne til det Gule rum, bryder vi op fra de kendte og afprøvede mentale landskaber og bevæger os ud i ukendt land. Vi tager på opdagelsesrejse, og vi ved ikke hvad der gemmer sig på den anden side af horisonten. Vi prøver noget helt nyt. Både udvendigt i form af nye handlinger, nye steder og nye situationer. Og indvendigt i form af refleksioner over vores tilværelse og opnåelse af nye erkendelser og fortællinger om hvem vi er og hvorfor vi er her.

Hvem tager springet? Mennesker der scorer højt på Intuition, Integritet, Indflydelse og Entydighed føler sig hjemme i det gule rum. De har på mange af livets områder den personlige og mentale frihed til at realisere deres iboende potentiale. De har en optimistisk tro på fremtiden og dens muligheder, de bevarer deres personlige integritet når de bliver angrebet på deres person og deres synspunkter, og de har lysten og viljen til at søge indflydelse på både eget og andres liv.

PERSONLIGE VÆKSTFAKTORER

(Selv) indsigt – Intuition – Integritet – Indflydelse

ADFÆRD

At sætte sig selv i centrum og anskue verden ud fra sine egne ideer og forestillinger, at aktualisere hele sig iboende potentiale.

Forskningen bag IPA Analysen

IPA Analysen er konstrueret på grundlag af klassisk trækteori, hvor resultatet skabes gennem besvarelsen af en række udsagn, fordelt på 12 personlighedstræk. Den er standardiseret på en omfattende dansk normalpopulation, og resultat af en IPA Analyse bliver på hvert personlighedstræk vist og vurderet i forhold til denne norm. IPA Analysen anvendes til udvælgelse og udvikling af mennesker i arbejdslivet.

IPA Analysen er først og fremmest tænkt ind i skandinavisk tradition som en personlighedsanalyse, der fungerer som et oplæg til en samtale om et menneske og et job, om personlig udvikling og om ledelse.

Ideen om en integral forståelse af det enkelte menneskes udviklingsrejse igennem tilværelsen, er i bund og grund en analytisk og begrebslig måde at fremstille denne rejse på. På samme måde, som Maslows behovspyramide er en sammenskrivning af motivationsteorien i et udviklingsperspektiv, er den Integrale ide en sammenskrivning af allerede eksisterende -primært psykologiske – teorier i en samlet ide om livet som en udviklingsrejse.

Ideen om en integral forståelse af det enkelte menneskes udviklingsrejse igennem tilværelsen, er i bund og grund en analytisk og begrebslig måde at fremstille denne rejse på. På samme måde, som Maslows behovspyramide er en sammenskrivning af motivationsteorien i et udviklingsperspektiv, er den Integrale ide en sammenskrivning af allerede eksisterende – primært psykologiske – teorier i en samlet ide om livet som en udviklingsrejse.

Læs mere på IPA Nordics hjemmeside

Analysen er certificeret af Den Svenske Psykologiforening og har opnået den højeste rating som et af kun to analyseværktøjer i Norden.

IPA – BASIC

IPA Analysens 12 personlighedstræk er opdelt på fire hovedfaktorer illustreret med hver sin farve. Hver hovedfaktor skal opfattes som en mental platform, hvorpå vi igennem hele vores tilværelse opbygger en række personlige erfaringer og kvalifikationer, som vi anvender i arbejdslivet. De fire hovedfaktorer er forbundet og integreret i hinanden på den måde, at kvaliteten og indholdet af det vi lærer og udvikler på én platform er afhængig af det vi har lært og udviklet på de andre platforme.

Vi opfatter således grundlæggende personligheden som en helhed hvor alt hænger sammen, og vi fortolker altid de enkelte faktorer ud fra denne personlighedsmæssige helhed.

IPA Leadership

Som overbygning på IPA-BASIC, har i via IPA-LEADERSHIP mulighed for at vurdere kandidatens forventede evne til at varetage et lederskab. De foreliggende Lederskalaer er en ”test i testen”, hvor hver af de 4 skalaer er defineret med udsagn fra alle 12 træk i IPA Analysen.

Resultatet på lederskalaerne skal betragtes som hypoteser om den pågældende kandidats evne til at varetage et lederskab. For det første kan mange af disse evner ligge som et endnu ikke afprøvet og udlevet potentiale i personligheden. Og for det andet kan man som menneske have de personlige kvalifikationer der skal til for at varetage et lederskab, men vælge at gå andre veje i tilværelsen. Det er derfor helt afgørende, at kombinere resultatet på lederskalaerne med den pågældendes konkrete erfaringer og arbejdslivsbiografi, samt det personlige indtryk man får af kandidaten i den efterfølgende dialog.

Kontakt

Værdifuld rådgivning er kun én kontaktformular væk.