IPA er en dansk-udviklet personlighedsanalyse, hvis første udgave blev konstrueret i 1996. Siden er analysen blevet videreudviklet og tilpasset til de forandringer, der sker omkring os. Den foreliggende udgave er fra 2016. IPA Analysen er konstrueret på grundlag af klassisk trækteori, hvor resultatet skabes gennem besvarelsen af en række udsagn, fordelt på 12 personlighedstræk. Den er standardiseret på en omfattende dansk normalpopulation, og resultat af en IPA Analyse bliver på hvert personlighedstræk vist og vurderet i forhold til denne norm. IPA Analysen anvendes til udvælgelse og udvikling af mennesker i arbejdslivet. Ca. 15.000 ledere og medarbejdere, primært fra de nordiske lande, har været igennem en udgave af IPA Analysen.

IPA Analysen er først og fremmest tænkt ind i skandinavisk tradition som en personlighedsanalyse, der fungerer som et oplæg til en samtale om et menneske og et job, om personlig udvikling og om ledelse.

Ideen om en integral forståelse af det enkelte menneskes udviklingsrejse igennem tilværelsen, er i bund og grund en analytisk og begrebslig måde at fremstille denne rejse på. På samme måde, som Maslows behovspyramide er en sammenskrivning af motivationsteorien i et udviklingsperspektiv, er den Integrale ide en sammenskrivning af allerede eksisterende -primært psykologiske – teorier i en samlet ide om livet som en udviklingsrejse.

Ideen om en integral forståelse af det enkelte menneskes udviklingsrejse igennem tilværelsen, er i bund og grund en analytisk og begrebslig måde at fremstille denne rejse på. På samme måde, som Maslows behovspyramide er en sammenskrivning af motivationsteorien i et udviklingsperspektiv, er den Integrale ide en sammenskrivning af allerede eksisterende – primært psykologiske – teorier i en samlet ide om livet som en udviklingsrejse.

Analysen er certificeret af Den Svenske Psykologiforening og har opnået den højeste rating som et af kun to analyseværktøjer i Norden.

METODEFAKTORER

System - Detalje - Sikkerhed

ADFÆRD

At kunne operere i en uforudsigelig og kaotisk verden uden sikkerhed for udfaldet af handlinger og beslutninger.

Mennesker, der scorer højt på Systemorientering, Detaljeorientering og Sikkerhedsorientering føler sig hjemme i det BLÅ rum. De foretrækker orden regelmæssighed og stabilitet, og har det bedst med tydelige rammer, klare regler og faste strukturer. Det er mennesker, der foretrækker at løse opgaverne på grundlag af en veldefineret og præcis viden i et kendt forudsigeligt univers. Det skal været et job, hvor succeskriterierne er entydige, hvor man har styr på tingene.

RESULTATFAKTORER

Præstationsmotiv - Selvtillid - Selvstændighed

ADFÆRD

At håndtere vanskelige, kritiske og udfordrende situationer, at sætte sig mål og overvidne de forhindringer, der opstår undervejs.

Mennesker, der scorer højt på præstationsmotiv, S>elvtillid og Selvstændighed føler sig hjemme i det røde rum. Der er frihedssøgende, og står på en stærk personlig og mental platform, hvorfra de er godt rustede til at klare sig igennem vanskelige, kritiske og udfordrende opgaver. De har en indre trang til konstant at udføre opgaver opgaverne bedre, hurtigere og mere effektivt, og de har et positivt syn på sig selv, deres evner og muligheder.

RELATIONSFAKTORER

Social Forståelse - Tillid - Udadvendthed

ADFÆRD

At håndtere sociale processer på grundlag af indsigt i både sig selv og andre, at involvere, knytte sig til og skabe resultater sammen med andre.

Mennesker, der scorer højt på Social Forståelse, Tillid og Udadvendthed føler sig hjemme i det grønne rum. De viser stor interesse for deres medmennesker, og bruger meget tid på at sætte sig ind i og forstå andres tanker, følelser og handlinger. Der er socialt nysgerrige, åbne og tolerante, og har i kraft af deres fokus på følelser og relationer opbygget en grundlæggende social kompetence.

PERSONLINGE VÆKSTFAKTORER

(Selv) indsigt - Intuition - Integritet - Indflydelse

ADFÆRD

At sætte sig selv i centrum og anskue verden ud fra sine egne ideer og forestillinger, at aktualisere hele sig iboende potentiale.

Mennesker, der scorer højt på Intuition, Integritet og Indflydelse føler sig hjemme i det gule rum. De har på mange af livet områder den personlige og mentale frihed til at realisere deres iboende potentiale. De har en optimistisk tro på fremtiden og dens muligheder, de bliver stående på egne synspunkter når vinden blæser imod, og de har lysten og viljen til at søge indflydelse på både eget  og andres liv.

IPA – BASIC

IPA Analysens 12 personlighedstræk er opdelt på fire hovedfaktorer illustreret med hver sin farve. Hver hovedfaktor skal opfattes som en mental platform, hvorpå vi igennem hele vores tilværelse opbygger en række personlige erfaringer og kvalifikationer, som vi anvender i arbejdslivet. De fire hovedfaktorer er forbundet og integreret i hinanden på den måde, at kvaliteten og indholdet af det vi lærer og udvikler på én platform er afhængig af det vi har lært og udviklet på de andre platforme.

Vi opfatter således grundlæggende personligheden som en helhed hvor alt hænger sammen, og vi fortolker altid de enkelte faktorer ud fra denne personlighedsmæssige helhed.

IPA Leadership

Som overbygning på IPA-BASIC, har i via IPA-LEADERSHIP mulighed for at vurdere kandidatens forventede evne til at varetage et lederskab. De foreliggende Lederskalaer er en ”test i testen”, hvor hver af de 4 skalaer er defineret med udsagn fra alle 12 træk i IPA Analysen.

Resultatet på lederskalaerne skal betragtes som hypoteser om den pågældende kandidats evne til at varetage et lederskab. For det første kan mange af disse evner ligge som et endnu ikke afprøvet og udlevet potentiale i personligheden. Og for det andet kan man som menneske have de personlige kvalifikationer der skal til for at varetage et lederskab, men vælge at gå andre veje i tilværelsen. Det er derfor helt afgørende, at kombinere resultatet på lederskalaerne med den pågældendes konkrete erfaringer og arbejdslivsbiografi, samt det personlige indtryk man får af kandidaten i den efterfølgende dialog.

IPA Nordic

IPA Nordic har gennem mere end to årtier udviklet HR værktøjer. Kunderne tæller store internationale koncerner, som Volvo Cars, Volvo AB, Stena AB samt en lang række konsulentvirksomheder, der arbejder professionelt med rekruttering og udvikling af ledere og medarbejdere.

IPA Nordic er blevet anerkendt for sin professionelle indsats inden for udviklingen af værktøjer med stor faglig tyngde. IPA – Analysen, som her foreligger i en BASIC og LEADERSHIP udgave, er blevet skræddersyet til at møde det moderne erhvervslivs krav til personlighedsanalyser. Med udgangspunkt i den Nordiske tilgang til Ledelse og arbejdsliv, er IPA – Analysen, blevet formet ud fra den Integrale tankegang, og giver det bedst tænkelige afsæt, når I skal rekruttere eller udvikle Jeres ledere og medarbejdere.